วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นองค์กรคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)

๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
๓. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาวิถีใหม่บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนววิถีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
๖. บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล