ประวัติโรงเรียน

           ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

           พ.ศ.  2509  พระครูพิทักษ์สาธุคุณ  เจ้าอาวาสวัดเลียบพร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก.  โดยก่อฐานและหล่อเสาขึ้น  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสมทบ  60,000  บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)  จึงย้ายนักเรียนจากศาลาวัดมาเรียน
           พ.ศ.  2522  ทางราชการอนุญาตให้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เป็นเหตุให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนจึงร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหนึ่งหลัง  ใช้เป็นสถานที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
           พ.ศ.  2524  สร้างส้วม  1  หลัง  แบบ  สข/ส./คค/1  จำนวน  4  ที่นั่ง  โดยใช้งบประมาณทางราชการเป็นเงิน  24,500  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
           พ.ศ.  2525  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.102  จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง โดยงบประมาณทางราชการ  340,000  บาท  (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
           พ.ศ.  2528 สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณทางราชการ  200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) และในปีเดียวกันได้รื้ออาคารเรียนชั่วคราว ขายวัสดุให้ประชาชนไป
            พ.ศ.  2539   ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,640,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง
            พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณ  109,000  บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)  สร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน  4  ที่นั่ง  1  หลัง
            ปัจจุบันโรงเรียนวัดเลียบมีอาคารเรียน  3  หลัง  12 ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  2  หลัง  8  ที่นั่ง  มีผู้บริหารจำนวน  1 คน  ครูจำนวน  4  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1  คน  เปิดสอนนักเรียน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  มีชั้นอนุบาล  1 – 3  ระดับประถมศึกษา มีชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6