ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุมาลี บริสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ

นางสาวปภาวี จันทร์แดง

ครู ชำนาญการ

นางสาวพจนา จิระกาล

ครู ชำนาญการ

นางสาวขวัญใจ พูลสวัสดิ์

ครู ชำนาญการ

นางสาวณัฐวดี อารมณ์

ครู

นายภควัต ดำดัด

ครู ผู้ช่วย

นางสาวศิวาพร สงฆจิน

ครู อัตราจ้าง

นางสาววรรณภา ธรรมเสโณ

ครู อัตราจ้าง

นางสาวอรอนงค์ เนี่ยวทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวลัดดาวรรณ ไชยพูล

พนักงานราชการ