กลยุทธ์

๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

๒. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการศึกษาวิถีใหม่

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา