กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ-พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553